Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01, 11/02) te članka 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (“Narodne novine” broj 128/10) Osnivačka skupština humanitarne udruge „FB Humanitarci Varaždin“ održana u Varaždinu 14. rujna 2013. godine donijela je

STATUT

HUMANITARNE UDRUGE “FB HUMANITARCI VARAŽDIN”

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom određuju se: naziv, sjedište, znak i ostala obilježja Udruge; područje djelovanja i ciljevi Udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; način ostvarivanja javnosti rada; članstvo u Udruzi; unutarnji ustroj i tijela Udruge; udruživanje u savez ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama; imovina udruge te prestanak postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: HUMANITARNA UDRUGA “FB HUMANITARCI VARAŽDIN” (u daljnjem tekstu Udruga).

Skraćeni naziv udruge je: „FB HUMANITARCI VARAŽDIN“.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Varaždinu, Ferdinanda Konščaka 1.

Članak 4.

Humanitarna udruga „FB Humanitarci Varaždin“ je neprofitna pravna osoba, te se upisuje u registar udruga.

Članak 5.

Udruga ima zaštitni znak (logo). Zaštitni znak čine uzdignute ruke iznad kojih se nalazi silueta čovjeka i iza nje silueta Starog grada oko kojih je u krugu ispisan skraćeni naziv udruge.

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm, koji se sastoji od zaštitnog znaka Udruge.

Članak 7.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, Europske unije ili šire, u skladu s propisima pravnog poretka pojedine države.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Udruga je osnovana sa svrhom pružanja materijalne, moralne, i druge pomoći socijalno osjetljivim skupinama, u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba, te promicanja, razvitka i unapređenja humanitarnog djelovanja i volonterizma.

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:

 • prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 128/10);
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti, radi prikupljanja materijalnih i novčanihsredstava za pomoć socijalno osjetljivim skupinama radi poboljšanja kvalitete života, prehrane, uvjeta školovanja i drugu pomoć koja se po svojoj naravi može smatrati humanitarnom;
 • organiziranje susreta članova radi međusobnog druženja, potpore, razmjene iskustava;
 • suradnja s nadležnim gradskim, županijskim i državnim tijelima, institucijama i drugim pravnim osobama u svrhu provođenja ciljeva i djelatnosti Udruge;
 • suradnja s drugim domaćim i inozemnim udrugama i organizacijama koje imaju slične ciljeve.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom:

 

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem kroz medije (televizija, novine, e portali i ostalo)
 • javnim radom na društvenoj mreži Facebook
 • javnim radom putem službene web stranice Udruge

Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama skupštine, a između zasjedanja preko Facebook grupe Udruge.

IV. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba zainteresirana za sudjelovanje u ovoj udruzi  koja prihvaća odredbe ovog Statuta, a samim time i djelatnosti koje ova udruga obavlja.

Članovi Udruge se dijele na redovne, podupiruće i počasne.

 • Redovni članovi izravno sudjeluju u izvršavanju djelatnosti Udruge.
 • Podupirući članovi moralno i materijalno podupiru rad Udruge.
 • Počasni članovi svojim radom i djelovanjem iznimno doprinose podizanju ugleda Udruge i dostojno prezentiraju Udrugu.

Članak 12.

Redovno članstvo u Udruzi ostvaruje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Podupiruće članstvo u Udruzi ostvaruje se pridruživanjem Facebook grupi Udruge.

Počasno članstvo u Udruzi ostvaruju javne osobe (pjevači, političari i slično), odlukom Skupštine, a zbog velikog doprinosa u radu i promociji Udruge.

Počasne članove bira i razrješuje Skupština na prijedlog Predsjednika.

Udruga vodi popis (evidenciju) svojih članova.

Evidenciju članova vodi Tajnik udruge.

Članak 13.

Članstvo u udruzi je dragovoljno i ne plaća se članarina.

Članak 14.

Prava redovnih članova jesu:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • da budu informirani o radu Udruge,
 • da imaju pravo uvida u sve dokumente, akte i odluke Udruge.

Obveze redovnih članova jesu:

 • da sudjeluju u radu Udruge ili pružanju pomoći Udruzi,
 • da svojim radom u Udruzi doprinose ugledu Udruge i promicanju ciljeva udruge.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem,
 • isključenjem,
 • smrću,
 • prestankom postojanja člana Udruge kao pravne osobe

Članak 16.

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge, predsjednik može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede. Protiv odluke predsjednika član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od primitka žalbe.

V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 17.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga.

Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju, odnosno učlanjenju Udruge donosi Skupština.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Tijela Udruge su: Skupština, predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Za svoj rad predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge odgovaraju Skupštini.

1. SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice Udruge.

Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovite, izborne i izvanredne. Redovite sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, dok se izborne sjednice održavaju svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, najmanje osam dana prije dana održavanja. U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Udruge je dužan utvrditi

dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice. Sjednice vodi predsjednik ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 redovnih članova Udruge (izvanredna skupština). Prijedlog obavezno sadrži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga iz stavka 4. ovoga članka, moći će je sazvati predlagač (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice).

Članak 20.

Skupština može punovažno odlučivati ako je pristuna natpolovična većina redovnih članova Skupštine. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom pristunih redovnih članova.

Članak 21.

Na sjednicama Skupština:

 • donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
 • donosi druge akte potrebne za rad Udruge,
 • daje tumačenje Statuta i drugih akata udruge,
 • utvrđuje godišnji program rada i financijski plan za tekuću godinu,
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prehodnu godinu,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,
 • razmatra izvješće o radu predsjednika i dopredsjednika Udruge,
 • donosi odluku o udruživanju, odnosno učlanjenju Udruge u druge udruge, saveze ili zajednice udruga
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i Zakonom.

2. PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 22.

Predsjednika Udruge bira Skupština na četiri godine, s tim da može biti ponovno izabran.

Članak 23.

Predsjednik Udruge zastupa i rukovodi radom Udruge u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine. Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

U slučaju spriječenosti Predsjednika udruge, zamjenjuje ga Dopredsjednik udruge.

Članak 24.

Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 25.

Predsjednik Udruge može biti razriješen te funkcije prije redovnog isteka vremena na koje je imenovan, ako:

 • je svojim radom svjesno povrijedio Statut te druge opće akte Udruge,
 • neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine,
 • prekorači dana ovlaštenja ili zlouporabi svoj položaj,
 • svojim ponašanjem postane nepodoban za vršenje funkcije Predsjednika,
 • podnese ostavku.

Članak 26.

Prijedlog za razrješenje Predsjednika Udruge može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

Prijedlog za razrješenje podnosi se u pisanom obliku uz obvezno navođenje razloga zbog kojih se razrješenje traži.

3. DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 27.

Udruga ima dopredsjednika koji pomaže predsjedniku u radu i, u dogovoru s njim, obavlja  poslove iz njegovog djelokruga. Mandat dopredsjednika traje četiri godine, a bira se po istom postupku kao i predsjednik.

4. TAJNIK

Članak 28.

Tajnik Udruge ima slijedeće ovlasti:

 • vodi zapisnik o radu Skupštine,
 • izvještava o svom radu predsjednika i Skupštinu,
 • vodi popis redovnih članova Udruge,
 • obavlja druge poslove za koje je ovlašten od Skupštine ili predsjednika Udruge.

Mandat tajnika traje četiri godine, a bira se po istom postupku kao i predsjednik i dopredsjednik.

VII. IMOVINA UDRUGE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.

Udruga stječe imovinu: dragovoljnim prilozima, darovima, donacijama, dotacijama te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Novčana sredstva udruge vode se na računu ove Udruge u jednoj od poslovnih banaka.

Članak 30.

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Sredstva koja Udruga prikupi obavljanjem dopuštenih djelatnosti ili od svoje imovine, koristiti će za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom.

Članak 32.

U slučaju prestanka rada Udruge nastupanjem Zakonom predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge prenosi se na pravnu osobu koju Skupština imenuje natpolovičnom većinom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Za tumačenje odredbi ovog Statuta i odredbi drugih akata nadležna je Skupština. Za tumačenje drugih akata ove Udruge nadležan je Predsjednik.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od upisa u registar Udruga pri uredu državne uprave nadležnom za registraciju.

 

U Varaždinu, 14. rujna 2013.g.

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Gordana Vincek